uw winkelmandje is leeg

Winetime in Nieuwpoort, lekkere wijnen en bubbles

Gratis levering in België vanaf € 65

Registreren

Persoonlijke gegevens


Accountgegevens

Algemene voorwaarden Winetime

WINEtime - Ambachtstraat 11 - 8620 Nieuwpoort
Telefoon: 058 24 30 30 - info@winetime.be
BTW BE 0873.402.846

Algemene verkoopsvoorwaarden Winetime

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, verkopen en overeenkomsten met Winetime Nv (hierna WT). Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van beide partijen, zijn strijdige of andersluidende bepalingen niet tegenstelbaar aan WT. De voorwaarden van de koper zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Een offerte is geldig gedurende 1 maand vanaf de datum van opmaak.
 3. De leveringstermijn wordt gegeven ten titel van inlichting en is derhalve niet bindend. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

  1. Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling op de zetel van WT, behoudens anders overeengekomen. Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via het online betaalsysteem. Na ontvangst van uw betaling worden dan de goederen geleverd.
  2. Bij niet-betaling van de factuur op vervaldatum, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten à rato van 10 % en een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 75 €. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is hij aan de consument een gelijkaardige vergoeding verschuldigd.
  3. Bij laattijdige betaling behoudt WT zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar prestaties op te schorten.;
  4. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven worden betwist. ;
  5. Bij niet- tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

  1. De levering van de goederen geschiedt ex works het magazijn van WT. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.
  2. Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering aan WT per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.
  3. Klachten aangaande verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan aan WT per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

  1. WT kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.
  2. Ingeval de aansprakelijkheid van WT wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien WT vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van WT.
 4. Elk geval van overmacht bevrijdt WT van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.
 5. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.
 6. De goederen blijven eigendom van WT tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.
 7. Alle vorderingen tussen WT en de koper maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van artikel 14 WFZ.
 8. Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.
 9. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Oostende bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van WT om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.  
 10. Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.
  Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkel of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt. Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij weldegelijk de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

Wijnen worden ingeladen...