WINEtime Nv - Ambachtstraat 11 - 8620 Nieuwpoort
058 24 30 30 - info@winetime.be - BTW BE 0873.402.846

Algemene verkoopsvoorwaarden van Winetime NV


1. Toepasselijkheid:


​1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelstransacties, verkopen en contractuele relaties met Winetime NV. Elke afwijking hierop is slechts geldig indien schriftelijk ​overeengekomen en ondertekend door de wettelijk bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. Voorwaarden van de koper zijn uitgesloten, tenzij expliciet anders overeengekomen.


2. Offertes:


​2.1. Elke offerte van WineTime NV blijft 1 maand geldig vanaf de datum van uitgifte.


3. Levering:


​3.1. Opgave van leveringstermijnen is indicatief en niet bindend. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


4. Betaling:


​4.1. Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst door overschrijving op onze financiële rekening.


4.2. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen contant te worden voldaan bij afhaling op de zetel van WineTime NV. Online bestellingen worden vooraf betaald via het aangegeven ​online betaalsysteem. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of van een handelseffect heeft tot gevolg dat:​


​4.2.1. alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;


​4.2.2. ten aanzien van verkopen die niet onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties ​​(waaronder verkopen aan de consumenten) zullen alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest afwerpen gelijk aan 12%.


​4.2.3. In B2B context zal bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van ​10% per maand op het openstaand factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 75 euro ​en onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade.


​4.2.4. In B2C context zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag een eerste kosteloze herinnering worden verstuurd met vermelding van het verschuldigde saldo en ​het bedrag van het onderstaande schadebeding (forfaitaire vergoeding + interesten) dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen die ingaat ​op de derde werkdag na verzending van de eerste herinnering of wanneer de eerste herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, binnen de 14 kalenderdagen na de ​kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden. Vanaf een tweede herinnering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van (a) 20 euro als ​het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het ​verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 ​euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Daarbovenop is ook een verwijlinterest verschuldigd vanaf de dag die volgt op de dag waarop de eerste kosteloze ​       ​​herinnering is verzonden ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002        ​​betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In het geval Winetime NV haar contractuele verplichtingen niet zou nakomen (zoals de correcte ​uitvoering van de werken), heeft de consument na Wine Time daartoe voorafgaandelijk te hebben in gebreke gesteld het wederkerige recht op eenzelfde vergoeding ten belope ​van de voornoemde bedragen onder (a), (b) of (c), onverminderd het recht van de consument om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijk ​geleden schade.


5. Geschillen m.b.t. Facturen:


​5.1. Facturen worden geacht te zijn aanvaard indien niet betwist binnen 8 dagen na factuurdatum, middels een aangetekend schrijven. Bij verzuim van tijdige betaling worde ​​alle openstaande bedragen direct opeisbaar.


6. Levering en Klachten:


​​6.1. Levering geschiedt ex works vanuit het magazijn van WineTime NV. De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op zichtbare gebreken. Klachten dienen binnen 8 ​dagen na levering middels een aangetekend schrijven te worden gemeld bij WineTime NV. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen 2 maanden na ontdekking, middels ​         ​aangetekend schrijven, te worden gemeld.


7. Aansprakelijkheid:


​7.1. WineTime NV's aansprakelijkheid is beperkt tot opzettelijke fouten. De aansprakelijkheid wordt, waar wettelijk toegestaan, beperkt tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade, en ​is in elk geval beperkt tot het bedrag van de betreffende order.


8. Overmacht en Faillissement:


​8.1. In geval van overmacht wordt WineTime NV ontheven van haar verplichtingen. Bij faillissement van de koper wordt elke overeenkomst automatisch ontbonden.


9. Eigendom en Risico:


​9.1. De geleverde goederen blijven eigendom van WineTime NV tot volledige betaling.


Het risico wordt overgedragen op het moment van levering.


10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank:


​10.1. Alle overeenkomsten vallen onder het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende, onverminderd ​WineTime NV's recht om te dagvaarden bij een andere bevoegde rechtbank.


11. Leeftijdsbeperkingen voor Alcoholische Producten:


​11.1. Conform de Belgische wetgeving is de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 16 jaar en sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar verboden. WineTime NV behoudt zich het recht ​voor om identificatie te vragen bij twijfel en kan transacties annuleren indien niet aan de leeftijdseisen wordt voldaan.